1. KÖP

 

 

1.1 LÄGGA BUD

1.1.1 På auktionsevenemanget kan bud läggas med hjälp av på förhand utdelade budnummer. Bud godkänns inte utan budnummer. Helander förbehåller sig rätten att besluta till vem budnummer tilldelas. Budnumret är alltid individuellt. På basis av de uppgifter som lämnats vid registreringen av budnumret utskrivs kunduppgifter på kvittot. Ändringar kan inte göras i uppgifterna på kvittot i samband med betalning. Helander har rätt att återkalla rätten att använda ett registrerat budnummer under pågående auktion. Budnumret ska återlämnas efter auktionen.

 

1.1.2 Före budnummer ges och/eller telefonbud godkänns och kunden deltar i auktionen, har Helander rätt att:

 • kontrollera kreditvärdigheten hos kunder som deltar i auktionen
 • vid behov kräva en remburs (letter of credit) av kundens bank eller kräva någon annan säkerhet, i synnerhet men utan att begränsas till detta, om det är frågan om en kund vars hemvist inte är i Finland, inte har en finländsk personbeteckning och/eller ett finländskt bankkonto

 

1.1.3 En person som lägger bud för någon annans räkning anses vara den verkliga köparen, om Helander inte, på grund av uppvisad skriftlig utredning, har godkänt köparen att handla för en annan persons räkning och budnumret har registrerats till huvudmannen

 

1.1.4 Mäklaren ser till att de tillåtna budhöjningarna förverkligas. Bud ska läggas med tydlig röst eller ett tydligt tecken, till exempel genom att hålla budnumret uppe. Mäklaren bestämmer vilket bud som är i kraft, om något föremål måste auktioneras om på grund av eventuella oklarheter.

 

1.1.5 Det högsta budet bekräftas med ett klubbslag. Då har den som lagt budet gjort ett bindande köpeavtal. Om det finns oklarheter beträffande det sista budet, har auktionsmäklaren rätt att besluta om nya bud. Helander har rätt att utan att ange orsaken avslå ett bud som lagts på auktionen. Äganderätten till föremålet övergår till köparen när han eller hon har erlagt full betalning.

 

1.1.6 Minimum för bud som lagts i salen och minimibeloppet för förhandsbud nämns i prislistan.

 

1.1.7 Villkorliga bud godkänns inte. Vi tar inte emot bud som säljaren lägger på objekt som han eller hon själv har erbjudit för försäljning.

 

1.2 STYRKANDE AV IDENTITET

1.2.1 Vi förutsätter att identitetsbevis uppvisas i följande situationer:

 • när uppdragsavtal ingås
 • när budnummer registreras
 • när varor betalas och hämtas.

Vid avhämtning/betalning av varor som någon annan köpt, ska den som hämtar varorna styrka sin identitet samt uppvisa eventuell utredning som Helander krävt om rätten att hämta objektet.

 

1.3 FÖRHANDSBUD

1.3.1 Köparen kan delta i auktionen i salen, per telefon eller via katalogen online. Köparen kan även delta i auktionen genom att lägga förhandsbud via Helanders katalog online eller vår kundtjänst när katalogen är öppen. Vid registrering får köparen ett användarnamn och lösenord automatiskt och köparen kan i fortsättningen använda dem för att logga in till webbplatsen för förhandsbud. Möjligheten att lägga förhandsbud slutar när auktionen börjar. Möjligheten att lägga telefonbud slutar 1 timme före auktionen börjar. Auktionen via webben öppnas senast när aktionen börjar.

 

1.3.2 Vid två eller flera bud av samma storlek vinner det bud som lagts tidigare. Budet är alltid på köparens ansvar. Vi beaktar inte bud som läggs via SMS.

 

1.3.3 Behandling av förhandsbud under auktionen

 • Ett bud: mäklaren utgår från det lägsta möjliga budet.
 • Två eller flera bud: mäklaren utgår från det näst högsta budet utökat med en höjning. T.ex. de lämnade förhandsbuden är 100 €, 300 € och 500 €, då säger mäklaren ”330 euro bjudet”.
 • Mäklaren höjer förhandsbjudarens bud ett steg över andra bud tills förhandsbudets maximibelopp har nåtts.
 • Två eller flera lika stora bud: det bud som lagts först vinner, dvs. tiden är den bestämmande faktorn.
 • Förhandsbudet är det samma som ett bud i salen eller via webben: förhandsbudet vinner, eftersom det lagts först.

 

1.3.4 Telefonbud

1.3.4.1 Köparen kan delta i auktionen per telefon genom att komma överens om saken med Auktionshuset Helanders personal, då ringer Helander upp köparen under auktionen när det aktuella objektet kommer upp till försäljning.

1.3.4.2 Telefonbudets minimum är alltid det belopp som anges i prislistan. Ett telefonbud som lagts på förhand är alltid i kraft, oavsett som den som lagt budet kan nås eller inte.

1.3.4.3 Köparen lägger bud på egen risk. Auktionskammaren svarar inte för behandlingsfel eller datatekniska problem.

1.3.5 Helanders personal behandlar förhands- och telefonbud konfidentiellt och bjuder på auktionen för köparens räkning.

 

1.4. ATT DELTA I AUKTIONEN VIA KATALOGEN ONLINE

1.4.1 Du kan delta i en auktion hos Helander i realtid genom att lägga bud online (LIVE). Då anses personen delta i auktionen och för honom/henne tillämpas till tillämpliga delar samma regler som för de personer som deltar i auktionen. Ett via katalogen online lämnat och bestyrkt högsta bud leder till ett bindande köpeavtal. Auktionshuset Helander svarar inte för datatekniska problem eller för felanvändning som kunden har gjort i systemet.

 

1.5 BETALNING

1.5.1 Objektets slutliga pris består av det klubbade priset, inropsavgift och övriga i prislistan nämnda avgifter som kunden ska betala.

 

1.5.2 Betalningssätten anges i prislistan. Vi tar inte emot kontanter.

 

1.5.3 Köparen ska betala avgiften för inropade föremål inom sju (7) dagar från auktionens slut (gäller inte specialsituationer, t.ex. helgdagar, då betalningen ska göras under angivna avhämtningsdagar).

 

1.5.4 Om betalningen inte görs inom sju (7) dagar, har Helander rätt att vidta något eller alla av följande åtgärder:

 • hålla sig till avtalet och kräva betalning
 • återkalla köpet
 • sälja föremålet på nytt för den första budgivarens (köparens) räkning

 

1.5.5 Helander täcker köparens skulder samt alla andra kostnader som orsakats av köparens skuld med de medel som inflyter vid omförsäljning. Vid omförsäljning tillämpas samma regler i fråga om Helanders debiteringar som vid normal försäljning. Eventuellt överskott betalas till köparen. Om beloppet som fås vid omförsäljning inte räcker till för att täcka Helanders kostnader, blir återstoden köparens skuld till Helander.

 

1.5.6 Auktionshuset Helander svarar inte för datatekniska problem i anslutning till datakommunikationens förlopp mellan Auktionshuset Helander och kunden. Kunden ansvarar för att kontrollera objekt som han eller hon vunnit efter auktionen via Helanders Mina sidor-tjänst.

 

1.6 AVHÄMTNING

1.6.1 Köparen svarar för att föremålen hämtas. Föremålen överlämnas endast om betalningen har gjorts till fullt belopp vid avhämtningstidpunkten. Om köparen har gjort betalningen till bankkonto, ska han eller hon uppvisa ett verifikat över transaktionen. Vid inlösen av varor ska ett verifikat eller kvitto uppvisas.

 

1.6.2 I samband med avhämtning ska köparen ha med sig tillräckligt med förpackningsmaterial samt vid behov bärhjälp för tunga varor.

 

1.6.3 Auktionshuset Helanders ansvar för föremålen upphör, om de inte avhämtas inom den tidsfrist som anges i auktionens tidsschema.

 

1.6.4 Om föremålen inte hämtas inom sju (7) dagar från auktionsdagen har Auktionshuset Helander rätt att sälja föremålet vidare för köparens (dvs. den första köparens) räkning och på dennes risk. Vid omförsäljning tillämpas punkt 1.5.5.

 

1.7 FÖRPACKNING OCH SÄNDNING AV VAROR

1.7.1 Köparen kan teckna ett avtal med Auktionshuset Helander eller önskad utomstående part om förpackning och sändning av köpta objekt. Auktionshuset Helander sänder endast objekt per post enligt Postis egna transportvillkor.

 

1.8 ERSÄTTNING FÖR VIDAREFÖRSÄLJNING

1.8.1 Köparen ska betala ersättning för vidareförsäljning på grund av bildkonstnärers följerätt. Avgiften som räknas på det klubbade priset är som högst 5 %. I Finland tillkommer gällande mervärdesskatt (som för närvarande är 10 %) på ersättning för vidareförsäljning. Mer information om ersättning för vidareförsäljning och om upphovsrättslagen fås hos Kuvasto ry och på webbplatsen www.kuvasto.fi. Objekt för vilka köparen är skyldig att betala ersättning för vidareförsäljning då det klubbade priset överstiger 255 euro anges med en asterisk i auktionskatalogen.

 

1.9 OBJEKTENS SKICK

1.9.1 Alla objekt säljs i enlighet med uppgifterna i auktionskatalogen och i det skick som de är vid försäljningstidpunkten.

 

1.9.2 Auktionskatalogen är en kort lista med information om objekt som finns till salu på auktionen. Dess syfte är att göra det lättare att köpa objekt. Produktbeskrivningarna i auktionskatalogen är inte expertutlåtanden. Helander svarar inte för fel som förekommer i katalogen, inklusive fel om objektets vikt och mått, upphovsman, äkthet, ålder, teknik, skick eller ursprung. Bilderna i katalogen visas för att objektet ska kunna identifieras, inte för att bedöma dess skick eller för bedömning av dess fel och brister. Helander svarar inte för skador eller brister som inte framgår av dessa bilder eller produktbeskrivningen. Helander förbehåller sig rätten att göra ändringar i katalogen.

 

1.9.3 Eventuella fel eller brister i objektet anges nödvändigtvis inte. Elapparater, klockor eller andra apparater har inte testats, och inga garantier för att de fungerar ges. Köparen har möjlighet att under visningen granska objektet omsorgsfullt för att observera och bedöma produktens skick och kvalitet samt eventuella fel och brister. Köparen ansvarar för att på förhand granska föremålet och för eventuell försummelse av detta, och försummelsen ger inte köparen rätt till reklamation eller hävning av köpet. Detta gäller även köpbud som läggs via internet eller per telefon och köp som görs på grund av det.

 

1.9.4 Helander ansvarar inte för eventuell fästning av målardukar, ramars skick, naturliga förändringar i material, som blekning av papper i trycksaker och sprickningar i trä, slitage på kanter, fläckar, gulnader osv.

 

1.10 ANSVAR FÖR FEL

1.10.1 Helanders ansvar för fel som upptäcks i köpta objekt, vilka efter uteslutningen ovan förblir på Helanders ansvar, begränsas till följande fall:

 • Om det finns ett fel i objektet, har Helander i första hand rätt att reparera felet förutsatt att reparationen inte medför oskäliga kostnader eller besvär för Helander.
 • Om en reparation inte kommer på fråga, har Helander rätt att häva köpet.
 • Helanders ansvar gentemot köparen begränsas alltid högst till det att köparen returnerar föremålet till Helander och Helander återbetalar det klubbade priset och inropsavgiften, mervärdesskatt och eventuell ersättning för vidareförsäljning till köparen. Helander ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakats köparen.

 

1.11 REKLAMATIONER

1.11.1 Kunden är skyldig att observera villkoren i punkterna 1.9 och 1.10. Reklamationen ska göras inom 14 dygn från utgången av den föreskrivna avhämtningstiden för objektet med vite om att köparen förlorar sin rätt att hänvisa till fel. Köparens skyldighet är att vid inlösen granska objektet och reklamera eventuella fel omedelbart innan föremålet transporteras bort från auktionskammaren. Anlitande av ombud befriar inte köparen från skyldigheten att granska objektet för eventuella omständigheter som leder till reklamation i samband med avhämtningen.

 

1.12 TILLSTÅND FÖR UTFÖRSEL AV KULTURFÖREMÅL

1.12.1 Utförsel av kulturföremål begränsas genom lagstiftning. Lagen tillämpas på utförsel av kulturföremål från Finland till andra EU-länder samt på utförsel från gemenskapsområdet. Utöver finsk lagstiftning regleras utförsel av kulturföremål utanför EU av rådets förordning (EEG nr 3911/92). I frågor gällande tillstånd för utförsel ur landet ska kunden vända sig till Museiverket och/eller Finlands Nationalgalleri.

 

 

2 FÖRSÄLJNING

 

2.1 FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

2.1.1 Säljaren är skyldig att uppge kända omständigheter som påverkar försäljningen av objektet. Helander bestämmer på vilken auktion och via vilken försäljningskanal objektet säljs.

 

2.1.2 Ett skriftligt avtal ingås om de föremål som auktioneras (exkl. försäljning för köparens (den första köparens) räkning, punkt 1.6.4). Provisionen för auktionerade föremål anges i prislistan, liksom även minimiprovisionen per objekt.

 

2.1.3 Helander har rätt att granska objekten närmare efter att uppdragsavtalet undertecknats. Helander har rätt att avstå från säljuppdraget efter att ha granskat objektet som lämnats för försäljning. Helander har rätt att vägra från att ta objektet för auktion, om det med tanke på Helanders verksamhet finns en grundad anledning till detta, till exempel – dock utan att begränsas till dessa situationer – oklarheter gällande föremålets äkthet, ägande- eller försäljningsrätt eller någon annan omständighet som påverkar försäljningen. Helander är inte ersättningsskyldig gentemot säljaren på grund av att Helander avstår från eller vägrar uppdraget.

 

2.1.4 Avhämtning av föremål för auktion avtalas alltid separat och på förhand före auktionen med Helander. Avhämtningspriserna anges i Helanders prislista.

 

2.1.4.1 Före försäljningen skickas säljaren ett e-postmeddelande om de objektnummer med vilka föremålen, inklusive bilder och uppgifter, listas i auktionskatalogen.

 

2.1.5 Föremål som registrerats att auktioneras som uppdrag kan inte längre hämtas tillbaka till säljaren efter att uppdraget getts. När avtalet ingås ska säljaren noggrant definiera vilka objekt som ska säljas på auktion och vilka objekt som vill bevaras i fråga om tömning av hemlösöre eller dödsbo. Säljaren har inte rätt att ropa in objekt som han eller hon själv lämnat för försäljning.

 

2.1.6 Helander har rätt att erbjuda föremålet på en ytterligare auktion, om det inte säljs på den första auktionen. Objekt som inte säljs på auktionen förs för återvinning och/eller till avstjälpningsplats efter auktionen, eller så kan kunden hämta dem inom utsatt tid, ifall detta har avtalats separat med kunden.

 

2.1.7 Helander har rätt att fotografera och katalogisera objekten efter eget gottfinnande för internet, trycksaker, annonser och annan dokumentation. Allt sådant material och alla sådana fotografier är Helanders egendom och kan användas även för ändamål som inte anknyter till en enskild auktion eller försäljning av ett objekt.

 

2.1.8 Säljaren ska hos Helander hämta objekt som med stöd av punkt 2.1.3 inte tagits till auktion, utan dröjsmål och senast inom utsatt tid från den dag då Helander har meddelat säljaren om detta samt objekt som inte betalats inom den tid som nämns i punkt 1.5.3. Om säljaren inte hämtar objektet inom den nämnda tiden, har Helander rätt att ge föremålet till en utomstående för magasinering, då föremålet magasineras på säljarens bekostnad och risk, eller om innehav av föremålet är förbjudet, överlämna föremålet till myndigheterna.

 

2.1.9 Om det auktionerade objektet visar sig vara en förfalskning, köparen som vunnit objektet inte med säkerhet kan påvisas eller om något annat väsentligt gällande köpet uppkommer, har Helander rätt att häva köpet. I ovan nämnda fall återbetalar Helander köpesumman till köparen. Om köpesumman redan har redovisats till säljaren, ska säljaren betala motsvarande summa i ersättning till Helander inom 14 dagar från Helanders krav. Säljaren är även skyldig att ersätta Helander för alla avgifter som Helander debiterat och för kostnader som hävandet av köpet medfört. Objektet för ett hävt köp kan hämtas av uppdragsgivaren genast efter att Helander har tagit emot sina ovan nämnda kostnader för återkallande av köpet, om innehav av objektet inte är förbjudet. Helander har rätt att överlämna en förfalskning eller ett objekt som misstänks vara förfalskat till myndigheterna, som fattar ett eget beslut om att överlåta objektet till säljaren eller om en konfiskering.

 

2.1.10 Säljarens skyldighet är att följa försäljningsprocessens framskridande via Helanders Mina sidor-tjänst. Inget separat meddelande sänds. Auktionshuset Helander svarar inte för datatekniska problem i anslutning till datakommunikationens förlopp mellan Auktionshuset Helander och uppdragsgivaren. Helander svarar inte på telefonförfrågningar gällande försäljningsprocessen.

 

2.1.11 Om ett föremål tagits för värdering och säljaren inte vill sälja föremålet, eller om Helander upptäcker ett hinder för försäljning, meddelar Helander säljaren den tid inom vilken säljaren kan hämta föremålet hos Helander. Om säljaren inte hämtar föremålet inom utsatt tid hos Helander, har Helander rätt att skicka föremålet att förstöras eller att sälja det för uppdragsgivarens räkning.

 

2.1.12 Helander tar ut en ersättning enligt prislistan, om ett objekt förblir osålt.

 

2.1.13 Om det i samband med uppdraget har avtalats om ett bevakningspris och det osålda föremålet inte har hämtats inom 14 dygn efter auktionen har Helander rätt att lägga ut föremålet till försäljning utan ett utgångs- och bevakningspris. Föremål som läggs ut till omförsäljning kan inte längre hämtas.

 

2.2 FÖRSÄLJNINGSREDOVISNING

2.2.1 Utbetalning görs endast som kontogirering till uppdragsgivarna för till fullo betalda föremål den 16:e dagen månaden efter auktionen eller på den
första därpå följande bankdagen. Försäljningsredovisningen visas samma dag i tjänsten Mina sidor. Om försäljningsredovisningen visar öppna fordringar, orsakade av t.ex. avhämtningskostnader, visas försäljningsredovisningen efter att försäljningen täcker kostnaderna. Försäljaren får ett separat e-postmeddelande om detta.

 

2.2.2 Helander är inte skyldigt att påbörja rättslig indrivning eller andra motsvarande åtgärder på grund av en obetald köpesumma, och Helander är inte ansvarigt för köparens köpesumma till säljaren.

 

2.2.3 Om köparen inte betalar köpesumman, har Helander rätt att efter eget gottfinnande sälja egendomen på nytt för köparens räkning eller häva köpet och ålägga säljaren att hämta objektet. Helander kan, om det så önskar, förhandla om processen med säljaren. Om köparen har betalat föremålets köpesumma till Helander, men gjort en reklamation om föremålets äkthet eller någon annan liknande omständighet, har Helander rätt att innehålla köpesumman på sitt konto tills köparens reklamation har lösts. Om köparens reklamation är berättigad, kan Helander häva köpet. Om köparens reklamation inte är berättigad, gör Helander en redovisning till säljaren.

 

2.2.4 Helander är inte ansvarig gentemot säljaren eller en tredje part för några som helst krav som anknyter till föremålet, till exempel – men utan att begränsas till dessa – föremålets värdering, skick, äkthet, förvaring, återkallande av köp eller något som helst annat som ligger utanför Helanders påverkansmöjligheter. Om Helander dock utan eget vållande och på grund av krav som köparen eller en tredje part framställer blir tvungen att betala ersättningar till dessa, ska säljaren ersätta Helander för alla de kostnader som Helander har blivit tvunget att betala.

 

2.3 KVITTNING

Helander har kvittningsrätt mot köparen och säljaren. Köparen och säljaren har ingen kvittningsrätt mot Helander.

 

 

3 ALLMÄNT

3.1.1 Helander har en försäkring för transport-, inbrotts-, brand- och vattenskador. Försäkringen täcker objekten från den tid då Helander mottar dem från säljaren. Helander förvarar föremålet som en normal, omsorgsfull person, och är inte ansvarig gentemot säljaren för eventuell värdenedgång, oavsett om den beror på repor under förvaring, normalt slitage eller andra liknande skador eller naturliga förändringar i levande material, till exempel – men utan att begränsas till – sprickningar i trä. Om dock skada har vållats föremålet genom Helander eller någon som Helander svarar för, begränsas Helanders ansvar till totalbeloppet på Helanders försäkring. Om ersättning inte betalas från försäkringen, ansvarar Helander inte för skadan gentemot köparen eller säljaren.

 

3.1.2 Till följd av tvingande lagstiftning för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är Helander skyldigt att identifiera sina kunder samt kontrollera frågor i anslutning till kundens verksamhet, person och förmånstagare när de i lagen fastställda gränserna överskrids. Om Helander inte på begäran får de utredningar som krävs enligt bestämmelserna kan Helander vara skyldigt att vägra slutföra transaktionen/transaktionerna. Helander har rätt att enligt eget gottfinnande besluta att inte slutföra en transaktion eller transaktioner i de fall Helander inte enligt eget övervägande har fått tillräckliga utredningar av sin kund.

 

3.1.3 Om ett oöverstigligt hinder (force majeure) hindrar en part från att fullgöra sina avtalsförpliktelser och dess effekt inte kan undanröjas utan oskäliga tilläggskostnader, har parterna rätt att avhålla sig från att betala förpliktelser avsedda i detta avtal till den del och för den tid som det oöverstigliga hindret hindrar fullgörande av de avtalsenliga skyldigheterna. En händelse som utgör ett sådant oöverstigligt hinder kan vid sidan av annat vara en myndighetsåtgärd, avbrytande av verksamheten på grund av vattenskada, brand eller annan olycka, avbrott i den allmänna trafiken eller energidistributionen, arbetskonflikt (också när en part är delaktig i den) eller någon annan motsvarande ovanlig orsak vars inverkan är lika betydande, vilken eller vars påföljder parterna inte skäligen har kunnat undvika. Den andra parten ska utan dröjsmål underrättas om underlåtelse att fullgöra avtalsskyldigheterna på grund av oöverstigligt hinder. Säljaren eller köparen har inte rätt att kräva ersättning av Helander på grund av förseningar som beror på ovan nämnda anledningar.

 

3.1.4 Det bestämmande språket i dessa avtalsvillkor är finska. Avtalsvillkor publicerade på andra språk är endast tillkännagivanden och är inte bindande.

 

3.1.5 Helander har rätt att debitera en dröjsmålsränta på 11 % på förfallna fordringar.

 

3.1.6 Avgörande av tvister

På avtalet mellan Helander och dennes avtalspart tillämpas Finlands lag (med undantag för regler för val av lag) och tvister som föranleds av avtalet avgörs vid Helsingfors tingsrätt.

Online Auction Terms & Conditions at Helander

1. GENERAL

1.1 These terms and conditions apply to the items, which Auction House Helander (Yesterdays
Finland) Oy, hereinafter referred to as Helander, provides on its online auction service.
Helander operates as an auction house, which means that the owner of the item (the seller) has
given Helander a mandate to sell the item through the online auction service on behalf of the
seller. Helander may, in exceptional circumstances sell items which are owned by Helander, for
its own account, Mandatory legislation, these terms and conditions, the price list and other
procedures in connection with the online auction service published by Helander, exhaustively
determine the conditions which are valid for the registration to the online auction service, the
customer’s use of the service, both for the buyer and the seller. You must agree to the terms in
order to be eligible to use the online auction service.

 

1.2 These terms and conditions are applied on pure online auctions where no physical auction is
held. On auctions where a physical auction is held, General Terms and Conditions are applied.

 

2. REGISTRATION

 

2.1 Participation in the online auction requires a customer registration for the online service either
online or when in person delivering items for sale for the online auction. The customer is
required to provide correct and complete personal and contact information. The customer is
responsible for the data is kept up to date. By registering, you agree to be bound by the terms
and conditions of the auction service, as well as to other user instructions for the auction
service. If a legal person is registered as a customer, the registration must be made by a
natural person who is entitled to legally bind the legal person. This person must also be
registered as the contact person of the legal person. The following individuals/customers have
no right to use the online auction service: (a) persons who are less than 18 years of age or
older, (b) persons who have reduced legal capacity, or (c) customers who have been excluded
from the auction service on a temporary or permanent basis. The customer has only the right to
use the online auction service using his/her own username and password. The customer is
responsible for all bids and actions that are executed with customer’s username. The customer
shall, by the best of his ability, ensure that the password remains confidential and is not
disclosed to any third party. The customer has no right to lend or sell his username or password
to third parties. The password shall be changed immediately if there is reason to suspect that
user data has been compromised by third parties or otherwise have become or may become
misused. Helander protects the collected personal information. Helander may check the
accuracy of the information provided by the customer when registering or otherwise
communicated, for example, using various technical tools or searches in databases held by
third parties. Regarding the use of personal data see section 8 below. Helander reserves the
right to decide on the acceptance of customer registration and Helander has the right to decide
on freezing or deleting the customer’s usage privileges.

 

2.2 Helander has the right to require identity verification at the time of registration or thereafter, for
example when items are picked up.

 

3. BUYING

3.1 In the online auction, the bids are made according to the online service bidding process.

 

3.2 In the online auction, the bidder makes binding bids and raises his bids within the limits and
according to the steps allowed by the online service and the bidder shall follow the instructions
provided by the online auction service.

 

3.3 After the auction, the online auction service confirms the binding purchase agreement of the
highest bidder. The ownership of the item is transferred to the buyer once he has completed the
full payment.

 

3.4 The online auction service does not accept conditional bids and does not accept bids made by
the seller on the items he has offered for sale.

 

3.5 If a minimum price has been set for an item, the highest bid must reach that price in order to
create a binding sale.

 

3.6 We require proof of identity when the item is paid or picked up. When picking up / paying for
goods purchased by somebody else, the retriever must give proof of his identity and present
Helander with proof of his right to pick up the item.

 

4. PAYMENT

4.1 The final price of the item consists of the hammer price (the bid), the auction fee and the other
payments mentioned in these terms and/or the price list.

 

4.2 The buyer shall pay the auction fee, the item charge, both according to the price list, and the
resale right, if applicable.

 

4.3 At Helander ́s customer service facility payment by debit card, Visa, Master, and Eurocard
cards are accepted. Cash payments are not accepted. In the online service payment can be
made by means indicated within the service.

 

4.4 The buyer shall settle the payment for the purchased items within seven (7) days of the end of
the auction. If no payment has been made, a penalty interest of 11.% is charged.

 

4.5 If payment has not been made within seven (7) days, Helander has the right to take one of the
following actions or the following actions:

• stay in the contract and demand payment
• debit interest
• cancel the purchase
• re-sell the item on behalf of the first buyer

 

4.6 Helander will cover the buyer’s debts from the proceeds of the resale and any other costs
incurred by the actions of the buyer. The same rules apply to reselling as for Helander’s
charges as for normal sale. Any surplus will be paid to the buyer. If the amount obtained from
reselling is not sufficient to cover all of Helander’s receivables, the remainder will remain as the
buyer’s debt to Helander. The debt becomes due when Helander has announced the amount of
the debt to the buyer.

 

 

5. COLLECTION / DELIVERY

5.1 The buyer is responsible for collecting the purchased items. The item(s) will only be delivered if the payment has been completed in full at the time of collection. If the buyer has paid for the
transaction outside of the online auction, such as a bank, he must have a verification of the
payment transaction. A verification/receipt must be provided for the collection purchase of the
goods. If items that have not been collected within the time limit, Helander will charge the
purchaser a storage fee in accordance with the price list or transfer the items to the third-party
provider on behalf of and on the cost of the buyer

 

5.2 In connection with the collection, the buyer shall reserve and take with him sufficient the
packaging material and, if necessary, help for carrying heavy goods. Helander strives to
reserve packaging material for sale, but cannot guarantee its sufficiency.

 

5.3 Helander’s liability for items will expire if they have not been collected witthin seven (7) days of the end of the online auction.

 

5.4 If the items have not been collected within seven (7) days of the end of the online auction,
Helander has the right to sell the item on behalf of the buyer (i.e. the first buyer) and at his risk. For the resale clause 4.6 applies.

 

5.5 PACKING AND SHIPPING OF ITEMS

5.6 It is the responsibility of the buyer to pick up and transfer the item(s). Helander and the buyer
may enter into a separate agreement according to https://blogi.helander.com/shipping.
Helander does no guarantee packaging and/or shipping services. On items sent by Helander
the terms of transport of Posti (https://www.posti.fi/) are applied.

 

5.7 The purchaser may also enter into a separate agreement with any other company on packing
and forwarding of items. It is the duty of the buyer to inform Helander of any such agreements
and the buyer and Helander shall agree on the practicalities.

 

5.8 RESALE RIGHT

5.8.1 The Buyer shall pay an additional fee for the resale right in connection to the resale of works of art (Droit de Suite). The fee is a maximum of 5% calculated on the hammer price. In Finland,
value added tax in accordance with the valid rate is added to the resale right fee. Further
information on the resale right fee and copyright is available from the Visual Artists’ Copyright
Society Kuvasto ry, www.kuvasto.fi. Lots that include a resale right fee for the Buyer if the
hammer price exceeds EUR 255 are indicated in the catalogue.

 

5.9 CONDITION OF LOTS

5.9.1 All items in the online auction service can be inspected at the customer service facility
indicated in the description of the product/auction.

 

5.9.2 All lots are sold “as seen” and in accordance with the information in the online auction
catalogue.

 

5.9.3 The online auction catalogue provides a brief list of information on available lots at an auction. The catalogue’s purpose is to assist buyers with their purchases. Item descriptions in the
auction catalogue do not constitute expert statements. Helander is not liable for errors in the
catalogue, including errors relating to the creator, authenticity, age, technique, condition or
origin of the lots. The catalogue’s images serve as an aid for identifying the lots, not for
assessing their condition, defects or deficiencies. Helander is not liable for defects or
deficiencies that are not apparent in the relevant image or item description. Helander reserves
the right to amend the catalogue.

 

5.9.4 Possible defects or deficiencies in the lots are not necessarily notified. Electronic appliances,
clocks and other devices are not tested and no warranty is given for their functionality. Buyers
are able to carefully examine the lot at the customer service facility in order to consider and
assess its condition and quality and possible defects and deficiencies. Advance examination
is a responsibility of the buyer and possible negligence thereof is the liability of the buyer, and
negligence does not entitle the buyer to issue a claim or to annul the purchase.

 

5.9.5 Helander shall not be liable for mounting on canvases, condition of frames or naturally
occurring changes in materials, such as fading in paper and cracking in wood, worn edges,
stains and yellowing on graphic works or similar changes.

 

5.10 LIABILITY FOR DEFECTS

5.10.1 Helander’s liability for observed defects in purchased lots, with the exception of the aforementioned, shall be limited to the following instances:

● If the item is defective, Helander is primarily entitled to repair the defect, provided that
the repair does not cause Helander unreasonable costs or inconvenience.
● If a repair isn’t feasible, Helander has the right to annul the purchase.
● Helander’s liability to the Buyer is always limited to the Buyer returning the item to Helander and Helander reimbursing the Buyer the hammer price as well as the auction fee, VAT and the Droite de Suite fee. Helander is not liable for any direct or indirect damages to the Buyer.

 

5.11 CLAIMS

5.11.1 The Buyer shall issue notice of a claim for defects without delay upon collecting the lot or at
the latest immediately when the Buyer notices the defect. If the Buyer does not issue a written
notice of a claim within one month of the close of the online auction, he shall no longer enjoy
the right to rely on such a defect.

 

5.12 EXPORT LICENSE FOR CULTURAL OBJECTS

5.12.1 The export of cultural objects is governed by Finnish law. It is the duty of the buyer to obtain needed permits for the expoert of cultural objects. On needed permits:
https://www.museovirasto.fi/en/services-and-guidelines/export-licences

 

6. WITHDRAWAL

6.1.1 If a buyer is a consumer, the buyer has the right of withdrawal in accordance with the provisions of chapter 6 on home and distance selling of the Consumer Protection Act. However, the buyer does not have the right of withdrawal if the exceptions to the right of revocation of this law apply.

 

6.1.2 The Buyer shall notify Helander of the right of withdrawal within a 14-day withdrawal period. The withdrawal period begins on the day the buyer receives the item, either himself or
through his agent. In the cancellation notice, the seller shall indicate the item number and the
buyer’s name and it must be submitted to Helander via an electronic form, by e-mail to
info@huutokauppahelander.com, or otherwise in writing. The buyer shall use the same email address as
the buyer has registered with as a customer. After the cancellation, the buyer shall at his own
expense return the item within fourteen (14) days. The item must be returned to Helander’s
office where the buyer has picked up the item or arranged for the pick up to be made.
Refunds may not be made by cash on delivery or similar arrangements. The buyer carries a
risk of damage to or loss of the item. The buyer must pack and handle the item in a manner
not damage it during transport. Helander retains returned items that are not covered by the
right to return, at the point of purchase of the item for the buyer to be picked up. If the item is
not picked up within seven (7) days, a deposit will be charged to the buyer. Once Helander
has received the item, the payment will be returned to the buyer within 14 days, less any
possible depreciation of the item that the buyer may be responsible for. The refund will be in
the same format and on the same account number or debit card as is used for the purchase.

 

6.1.3 If Helander suspects that the buyer abuses his right of withdrawal, e.g. by exercising his right of withdrawal in order to not comply with the bids the buyer has submitted and thereby affect the bidding process, buyer or other customers in ways that Helander does not accept,
Helander reserves the right to close the customer account and customer access to the online
auction service.

 

7. SALE

 

7.1 The Sales commision

7.1.1 Helander undertakes to auction the items received by the seller on behalf of the vendor in an
online only or physical (hammer) auction. The hammer auction is subject to the
General Terms and Conditions applicable to Helander’s hammer auctions, not these terms.

7.1.2 A written agreement on the items to be auctioned items shall be made (except for a sale on
behalf the first buyer as noted in 4.5).

 

7.2 Terms of Sale

7.2.1 The seller is responsible for having unrestrained ownership of the items delivered to Helander for sale. If this is not the case, the seller must, by means of a written documentation, be able to prove his power to sell and receive payment for the items he has left for sale. The seller is
obliged to disclose all matters he knowns, relevant for the sale, about the items for sale.

 

7.2.2 Helander will collect its sales commission and the processing fee according to the price list
from the hammer price for the auctioned item. For each sales lot a minimum sales
commission as stated in the price list is applied.

 

7.2.3 If a minimum price is agreed upon an item and the item is not sold, Helander will charge the
seller with the minimum sales commission or a separately agreed amount.

 

7.2.4 For items for which Helander appraises the hammer price likely being below 1000 €, Helander does not agree on a minimum price.

 

7.2.5 Helander has the right to examine items more closely after signing the sales commision
agreement. Helander has the right to back off & abandon the sale after having examined the
item sold and the right to refuse to engage in the auction after signing the sales commission
agreement if there is a reasonable cause for Helander’s action, for example, but without
limitation, due to ambiguity in the object’s authenticity, ownership or right to sale, or other
factors affecting the sale . Helander has no obligation to pay compensation to the seller as a
result of the waiver or refusal.

 

7.2.6 If Helander’s object is likely to be counterfeit, Helander has the right to report the item to the police. Helander is not responsible for any additional costs, other damages, extra effort or immaterial damages if the item turns out to be genuine.

 

7.2.7 Helander’s pickup of objects for the auction is always agreed upon separately and in advance
before the auction. Prices for pick up are indicated on Helander’s website.

 

7.2.8 The items registered for an auction will no longer be available to the seller after commission
agreement has been entered into. When concluding the agreement, the seller must
accurately determine which items are to be auctioned and what is to retained when emptying
of a household or estate of items. The seller does not have the right to bid for items the seller
has made available for the auction.

 

7.2.9 Helander has the right to resell the item at later or later auctions unless sold at the first
auction. Unsold items are delivered for recycling and/or rubbish dump, or if agreed with the
customer, the customer will collect them within 7 days of the Helander announcement. Unless
a customer has picked up an item within the agreed time, Helander has the right to deliver the
item for recycling and / or rubbish dump. Items that are not picked up are delivered to
recycling and / or rubbish dump. The seller is responsible for a possible rubbish dump
disposal fee and transportation costs to the rubbish dump.

 

7.2.10 Helander has the right to photograph and catalog items as it sees fit, for the Internet, print
media, ads and other documentation. All such material and images are Helander’s property
and may also be used for purposes other than those relating to an individual auction or sale of
an item.

 

7.2.11 Helander does not assume any financial liability with respect to changes in the final price of the item when a consumer exercises his right of cancellation under the Consumer Protection Act.
If the buyer exercises his right of withdrawal, Helander is entitled to recover the purchase
price that may have been paid to the seller.

 

7.2.12 The seller must pick up from Helander any item that is not qualified for an auction in
accordance with section 7.2.5, without delay and within 7 days of the date on which Helander
has informed the seller. If the seller has not picked up the item within that time, Helander has
the right to give the object an external storage, whereby the item is stored at the expense and
risk of the seller or, if possession of the object is not allowed, the item is handed over to the
authorities.

 

7.2.13 If the auctioned object proves to be counterfeit or other material issues related to the trade
related appear, Helander is entitled to discontinue the sale. In the above cases, Helander will
return the purchase amount to the buyer. If the amount of the sale has already been paid to
the seller, the seller will pay the corresponding amount as compensation to Helander within
14 days at the request of Helander. In addition, the vendor is liable to compensate Helander
for all charges incurred by Helander and the costs of unloading. The item in question is
available for pick by the seller as soon as Helander has received its receivables based on the
cancellation of the transaction, unless possession of the object is prohibited.

7.3 Settlement of a sale

7.3.1 The settlement of a sale will only be effected by bank transfer to the seller on the 16th day in
the month following the auction, for such items that the buyer has paid in full, provided that
the buyer has not made a complaint or announced his withdrawal based on his right to
withdrawal. A calculation of the settlement is published the same day on the seller’s My Pages service.

 

7.3.2 Helander is not obliged to take legal action or any other similar measures as a result of an
unpaid purchase price, and Helander is not responsible for the buyer’s purchase price to the
seller.

 

7.3.3 If the buyer doesn’t pay the purchase price, Helander is entitled, at its discretion, to re-sell the property on behalf of the buyer or to rescind the sale and oblige the seller to pick up the item.
Helander may, at its wil, negotiate a procedure with the seller. If the buyer has paid the
amount of the item to Helander, but has filed a complaint about the authenticity of the item or
any other such thing, Helander has the right to hold the purchase amount on its own account until the buyer’s claim has been settled. If the buyer’s complaint is justified, Helander may rescind the sale. If the buyer’s claim is not justified, Helander will make a settlement to the seller.

7.3.4 Helander shall not be liable to a seller or any third party for an item or any requirement relating thereto, such as, but not limited to, the assessment, condition, authenticity, retention,
withdrawal of an item or anything matter or circumstance outside of Helander’s control. If, however, through their own fault, Helander, due to the buyer or third party claims, is liable to pay such compensation, the seller is liable to compensate to Helander any expenses Helander has had to pay.

 

7.4 Withdrawal

7.4.1 If the buyer exercises his right of withdrawal according to Consumer Protection Act, Helander reserves the right to re-issue the item to the auction without a separate notice to the seller. Helander does not have any liability towards the seller for any difference in the final sales
price.

7.5 Set-off

7.5.1 Helander has a right of set-off against the buyer and seller. Neither the buyer nor the seller do not have the right of set-off against Helander.

 

 

8. PERSONAL DATA

8.1 Helander complies with the provisions of the Finnish Personal Data Act and the Information
Society Law concerning the processing and registration of personal data. Helander handles
personal information provided in connection with the provision, management and control of the
online auction service or otherwise in Helander customer / contractual relationship for
administrative purposes and to fulfill the obligations and obligations of the auction and the law
requires of Helander. Personal information may also be used for market and customer analysis,
statistics and marketing purposes, such as targeted advertising, administrative messages,
product offers, newsletters, etc. In addition, the customer’s personal information may be used
for billing and sending important information to the customer, such as changes in additional
charges, price list or terms. Personal information may also be used to enable Hellander to
contact the customer or to send specially targeted information to him. Personal data may be
supplemented by private and public records. Personal Data may be disclosed to Helander
(Yesterdays Finland Oy) concern for the aforementioned purposes for other companies and
enterprises with which it cooperates. A person who (a) does not want his / her personal data to
be used for direct marketing purposes or a person who (b) wishes to access or modify any of
his / her personal information about Helander may make a written request to Helander

 

9. COOKIES AND THE POSSIBILITY NOT TO ALLOW COOKIES

9.1 Helander may use various tools to see how a customer uses a service and a website. A cookie
is a small text file that a web site sends to a client’s web browser when a customer visits a web
site. The text file contains information that Helander can, for example, apply its services to
better meet the needs of the customer. Helander may also use web sites to use structures that
allow websites to count the number of individual visitors on the site. Helander may be used in
the primary and third-party cookies and Web beacons to display content, for example. ads are
targeted Helander or a third-party website to the customer. This includes the use of such
technology that allows customer alerts and the measurement of the benefits of notifications that
they see, for example, to determine whether or not a customer clicked a notification. Helander
may also allow some affiliates to send cookies or imitations to a customer’s web browser when
a customer visits a web site. Helander uses cookies and imitations to collect anonymous
information for their own use or with a partner. This data collection aims to measure the power
of alerts and our partners can get information about this. Helander may use different analytics
programs to evaluate and collect visitor statistics. The customer can choose whether to allow
cookies or not. If the customer wants to know when the computer receives a cookie, through
the browser program options, this information can be selected. By doing so, Customer may
allow or not allow a particular cookie. Alternatively, you can not allow cookies at any time by
choosing a computer from the computer settings. If the customer chooses not to allow the
cookie function, the quality and availability of some parts of the Service and Website may be
impaired or limited

 

10. PERIOD OF AGREEMENT

10.1 These terms and conditions apply to the customer when using the online auction service and on the purchase of objects through the service from the time the customer has registered with the
auction service or entered into a sales agreement with the auction service of Helander.
Helander reserves the right to change these terms, price list and other charges. Helander also
reserves the right to temporarily change prices for marketing campaigns. When changes are
made, you will be informed about the change by e-mail or when the customer signs in to the
auction service.

11. OTHER TERMS

11.1 Helander has insurance against transportation, burglary, fire and water damage. The insurance covers the items from the moment Helander takes possession of them from the seller. Helander stores the item as a normal, diligent person, and is not liable to the seller for any possible
depreciation of the item, whether due to scratches, normal wear and tear or natural changes in
living material (e.g., but not limited to, wood cracking). However, if the item has suffered
damage due to Helander (or one for whom Helander is liable for) due to negligence, the liability
is limited to the amount of Helander’s liability for the Helander insurance coverage. If no
compensation is paid from the insurance, Helander will not be liable for the damage caused to
the seller or buyer.

If force majeure prevents a party from fulfilling its contractual obligations and its effect can not be
removed without unreasonable additional costs, the parties have the right to refrain from fulfilling
their obligations under this Agreement to the extent and for as long as force majeure prevents
fulfillment of the obligations under the contract. Such an event that constitutes a force majeure
may, in addition, be an act of a public authority, interruption of operation due to water injury, fire or other accident, interruption of public transport or energy distribution, labor disputes (including when a party to these terms is involved) or other similarly significant and unusual cause; the consequences of which they could not reasonably have avoided. The non-fulfillment of contractual obligations resulting from force majeure must be notified to the other party without delay, as well as the cessation of force majeure. Seller or buyer is not entitled to claim Helander compensation for delay due to above-mentioned reasons.

11.2 The binding language of these auction conditions is Finnish. The auction terms published in other languages are only for information purposes and are not binding.

 

11.3 Dispute resolution

11.3.1 Helander and a contractual party to this agreement shall be governed by Finnish law (excluding conflict of laws rules) and the venue for disputes arising out of such an agreement shall be settled by the Helsinki District Court.

 

 

 

A registry description (in Finnish) is available at https://blogi.helander.com/tietosuoja

Håll dig uppdaterad – prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera
Jag accepterar personuppgiftspolicy.

© Huutokauppa Helander 2023. Alla rättigheter förbehållna.

Mer än

Auktion